Skip to Main Content

Newspaper Collections of the Hoover Institution Library & Archives

The Netherlands newspaper collection (1900-1979) comprises seventy-two different titles of publication, in Dutch, English, German, and French. All titles within this collection are individually cataloged and have catalog records searchable in SearchWorks and WorldCat.

 1. Algemeen Handelsblad : Nieuwe Amsterdamsche courant
 2. Arbeid
 3. De arbeid : weekblad van het Nationaal Arbeidssecretariaat in Nederland
 4. Blokkade : de strijd voor onze voedselvoorziening
 5. Le compatriote : journal quotidien destiné aux réfugiés
 6. Deutsche Zeitung in den Niederlanden
 7. De Edesche courant
 8. Elseviers weekblad
 9. Europa Kabel
 10. De fakkel
 11. De Financieele koerier
 12. La gazette de Hollande
 13. De Gids
 14. De gil : periodiek verschijnend Orgaan voor nuchter Nederland
 15. De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad
 16. Grafische pers : orgaan van de Nederlandse lito-, foto- en chemigrafenbond
 17. Haagsche courant
 18. Handel en ambacht
 19. De heraut : ik bemin de waarheid en de klaarheid
 20. Herstel : algemeen katholiek weekblad
 21. Indonesia : weekblad uitgegeven door de Perhimpoenan Indonesia
 22. Je maintiendrai : weekblad voor personalistisch socialisme
 23. J.M. : de stem van Nederland
 24. Het Joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam
 25. De Landstand in Groningen : officieel orgaan van den Nederlandschen Landstand
 26. De Landstand in Zuid-Holland : officieel orgaan van den Nederlandschen Landstand
 27. De Maasbode
 28. De Misthoorn : social-politiek weekblad
 29. Het nationale dagblad
 30. Nationale Rotterdamsche courant
 31. Nederlandsche dagblad : orgaan van Nationaal Front
 32. De Nederlandsche financier : Dagelijksche beurscourant
 33. Nering en ambacht : strijdblad voor nationaal-socialistische ordening
 34. De nieuwe Amsterdammer
 35. De nieuwe fakkel : orgaan van de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP)
 36. Nieuwe Rotterdamsche courant
 37. Nieuwe Rotterdamse courant
 38. Het nieuwe volk : voortzetting van De nationaal-socialist : nationaal-socialistisch weekblad - strijdblad der NSNAP
 39. Het ochtendblad
 40. Het Parool : speciaal bulletin
 41. Het parool : vrij omgekeerd
 42. De patriot : onafhankelijk dagblad voor Haarlem en omstreken
 43. De pen gun : weekblad voor de Nederlandsche strijdkrachten
 44. De producent : Algemeen weekblad voor veehouderij en aanverwante bedrijven : officiëel orgaan van den Bond van Kaasproducenten en van de Coöp Producenten Handelsvereeniging
 45. Het rechtsfront
 46. De residentiebode
 47. De Rode October : orgaan van het Comité van Revolutionnaire Marxisten (CRM)
 48. De Standaard
 49. Storm SS : blad der Nederlandsche SS
 50. De stormvlag : strijdblad van den "Nationale Jeugdstorm"
 51. De Telegraaf
 52. De Tijd
 53. Toekomst : gewijd aan de toekomst van de Nederlandsche werkers
 54. De tribune : weekblad van de Revolutionnair Communistische Partij Nederlandse Sectie van de Vierde Internationale
 55. De Trom : officieel orgaan van het Nationaal Jongeren Verbond
 56. Trouw
 57. De unie : orgaan van de Nederlandsche Unie
 58. Het vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad waarin opgenomen "De nieuwe courant" : verschijnt tweemaal per dag
 59. Het volk : dagblad voor de arbeidersparty
 60. Volk en vaderland : weekbald der National-Socialistische Beweging in Nederland
 61. Volksblad voor Groningen en Drenthe : sociaal-democratisch dagblad
 62. De Volkskrant : dagblad voor de katholieke werkers in Nederland
 63. De vrije Alkmaarder : uitgave van het Parool, Vrij Nederland en Robu
 64. De vrijzinnig-democraat : orgaan van den Vrijzinnig-Democratischen Bond
 65. Vry Nederland
 66. De waag : algemeen cultureel, economisch en politiek weekblad voor Nederland
 67. De waarheid : Volksdagblad voor Nederland
 68. Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond
 69. De weg : nationaal weekblad
 70. Het werkende volk : strijdblad voor de Nationaal-Socialistische Beweging in Amsterdam
 71. The Word in the service of an understanding between all mankind = Un appel à la raison humaine = Das Wort im Dienste menschlicher Verständigung
 72. De zwarte soldaat : blad voor de W.A. in Nederland