Skip to Main Content

Hoover Institution Library & Archives resources for the History of Bulgaria

Welcome! Добре дошли!

Introductions

The Hoover Institution Library & Archives has one of the major Bulgarian collections in the United States. It consists of resources related to the history of Bulgaria starting from the mid-nineteenth century until the end of the 20th century. It covers the very important resources for the Balkan Wars of 1912-1913, and Bulgarian involvement in WWI, and the Paris peace conference. For the interwar period, HILA has significant holdings on the Bulgarian political parties, the country's official periodical Dŭrzhaven vi͡estnik and other resources. There are considerable materials on Bulgaria's part in World War II. The best-covered area is the history of the Bulgarian Communist Party and its publications.

The most significant archival collections are the writings of Georgi M. Dimitrov, Racho Petrov, Atanas Slavov, Dimitri Stanchov, and Kyril Drenikoff. 

 

Библиотеката и архивите на института Хувър разполагат с една от най-големите български колекции в САЩ. Състои се от ресурси, свързани с историята на България от средата на ХІХ век до края на ХХ век. Обхваща важните ресурси за Балканските войни от 1912-1913 г. и българското участие в Първата световна война и Парижката мирна конференция. За междувоенния период HILA притежава значителни притежания върху българските политически партии, официалното периодично издание на страната „Държавен вестник“ и други ресурси. Има много материали за участието на България във Втората световна война. Най-засегнатата област е историята на БКП и нейните издания.
Най-значимите архивни колекции са трудовете на Георги М. Димитров, Рачо Петров, Атанас Славов, Димитри Станчов и Кирил Дреников.